Arbetslöshet och motivation

Att söka arbete och att vara utan sysselsättning kan påverka och förändra en persons motivation. Arbetslöshet beror dock oftast inte på brist på motivation utan på brist på arbetstillfällen.

Nimetön suunn.malli (3)

Som arbetssökande finns det en risk att motivationen att söka jobb minskar ju längre tiden går. Då förväntningarna om att hitta ett arbete minskar, minskar även motivationen att söka olika jobb. Om man fått många nekande svar efter att ha skickat in flera ansökningar kan det vara svårt att motivera sig själv att fortsätta leta. Men det finns olika saker man kan göra för att påverka sin motivation i en positiv riktning. Forskning visar att personer som söker arbete är mer benägna att motiveras av belönande händelser än personer som har tillsvidare kontrakt (fastanställning). Genom att belöna sig själv då man söker arbete kan man även bidra till att upprätthålla sin motivation. Till exempel kan man belöna sig efter att ha skrivt färdigt en arbetsansökan eller gått på arbetsintervju. Belöningarna kan vara materiella, man kanske kan laga extra god mat eller så kan man hitta på något roligt med sina vänner. Det psykiska välmåendet ökar om förväntningarna om att i framtiden hitta arbete finns kvar. Alltså mår man bättre av att hålla fast vid tron om att man i framtiden kommer att hitta jobb.

Motivationstest / Motivation test

Här hittar du ett test för att ta reda på hur din motivation fungerar och hur den påverkar ditt beteende:

http://www.seemypersonality.com/personality.asp?p=Motivation-Test&u=MBx4x5793289-248712x41Cc6x1#q11

Here is a test to take to find out how your motivation works and how it affects your behaviour:

http://www.seemypersonality.com/personality.asp?p=Motivation-Test&u=MBx4x5793289-248712x41Cc6x1#q11

Maslows behovshierarki / Maslow’s hierarchy of needs

Det finns ett flertal teorier om motivation och hur motivation fungerar. Då man talar om motivation är Maslow’s behovshierarki en av de vanligaste teorierna. Maslow var en amerikansk psykolog och han blev mest känd för sin teori om behovspyramiden.

I behovspyramiden rangordnas våra behov enligt hur viktiga de är för oss. I botten på pyramiden hittas de behov som är grundläggade för att vi ska kunna leva och högre upp hittas behov som ökar vårt välmående. Våra mest grundläggande behov är fysiologiska som att andas, äta och sova. Därefter följer behov om säkerhet, till exempel att ha ett arbete, familj och en bra hälsa. I mitten av pyramiden hittas aktning (eng. esteem), i det ingår självkänsla och självrespekt. Enligt teorin måste våra grundbehov, som hittas längst ner i pyramiden, uppfyllas innan vi kan uppfylla de andra behoven i pyramiden. Enligt teorin kan vi inte leva i säkerhet eller harmoni utan tillgång till mat och vatten. Vi behöver alltså uppfylla ett steg i pyramiden för att komma till nästa. Vi kan alltså inte heller uppleva sjävkänsla eller självrespekt utan kärlek och tillhörighet. För att leva ett fullvärdigt liv behöver vi också få möjlighet att förverkliga oss själva.

Teorin har fått kritik för att den inte kan bevisas empiriskt. Med det menas att teorin inte i verkligheten kan bevisas vara sann. Många menar även att behoven är individuella och varierar från person till person, till exempel kan behovet att förverkliga sig själva för vissa personer vara viktigare än vänskapsrelationer.

Vilka behov i pyramiden är viktiga för dig?

1200px-MaslowsHierarchyOfNeeds.svg

Enligt Maslows behovshierarki  rangordnas våra behov enligt hur viktiga de är. Våra grundbehov hittas längst ner i pyramiden. / Maslow’s hierarchy of needs explains which of our needs that are most important. Our basic needs are found in the bottom of the pyramid. 

There are numerous theories about motivation and how it works. One of the most common theories about motivation is Maslow’s hierarchy of needs. Abraham Maslow was an american psychologist and became known because of his theory of the hierarchy of needs.

In the pyramid of needs, the needs are ranked according to the importance for us. In the bottom of the pyramid you find basic needs that you are dependent on to be able to live and thereafter follows needs that increase our wellbeing.  The fysiological needs are for example breathing and eating. After these comes safety, for example having a job and a family. In the middle of the pyramid you find esteem which is the same as self-esteem and self-respect. Maslow also meant that to be able to fulfill one step in the pyramid you need to have all of the other pyramid steps below fulfilled . According to the theory you can not for example have a safe life without having food or water and to be able to have enter the esteem step you need to have love and belonging. To live a worthy life you also need to have the possibility to self-acutalization.

The theory has been critized for not being empirically proven. That means that it can not be proven as true in reality. The critics has also been about that the needs in the upper part of the pyramid can vary among different people. While it is a basic need to be able to breath for some people the need to actualize oneself can be more important than having friendships.

Which of the needs in the pyramid are important to you?

 

Inre och yttre motivation / Intrinsic and extrinsic motivation

Det finns två olika typer av motivation. De två olika typerna kallas inre och yttre motivation. Då vi drivs av inre motivation njuter vi av aktiviteten vi gör medan den vi yttre motivationen styrs av belöning.

Den inre motivationen handlar om den motivation som uppstår utgående från våra värderingar. Det vi gör har alltså en betydelse för oss på ett djupare plan. Vi styrs då av att det vi gör i sig själv är viktigt, roligt och ger tillfredsställelse för oss, det vi gör är då inte beroende av resultatet handlingen medför. Olika exempel på faktorer som driver inre motivation är nyfikenhet, vilja att utvecklas och att anta utmaningar.

Den yttre motivationen handlar om att vi utför saker för en yttre belöning, motivationen är då beroende av yttre omständigheter som vi inte alltid kan påverka. Den yttre motivationen är alltså knuten till resultatet av handlingen vi gör. Det kan då till exempel handla om en yttre belöning i form av lön, berömmelse eller uppskattning av andra. Den yttre motivationen fungerar på kort sikt men i längden behövs det feedback på den faktiska prestationen för att motivationen ska uppehållas.

Här är ett exempel på skillnaden mellan inre och yttre motivation:

En kille som spelade tennis på elitnivå frågade sig plötsligt varför han egentligen spelade tennis? Han kom fram till att en förändring hade skett i föräldrarnas stöd då de inte längre pushade honom lika mycket som tidigare. En delförklaring kan då ha varit att han styrdes av yttre motivation i form av uppmuntran från föräldrarna och vilja att göra dem nöjda. Då stödet minskade var han inte längre lika motiverad av att spela tennis.

Nimetön suunn.malli (15)

There are two types of motivations, these are called intrinsic and extrinsic motivation. When we are driven by intrinsic motivation we enjoy to do the an activity in itself, while the extrinsic motivation most often is connected to a reward.

Intrinsic motivation is the motivation that emerge from our values. What we do has a meaning for us on a deeper level. If our behaviour derives from our intrinsic motivation  the activity we do is in itself fun, important and gives us satisfaction. What we do is not dependent on the result of the action we take. Factors that drives our intrinsic motivation is curiosity, the willingness to develop oneself and willingness to embrace new challenges.

The extrinsic motivation on the other hand is connected to doing things for outer rewards. The motivation is then dependent on circumstances that we can not always control. The extrinsic motivation is attached to the result of the action we do. The factors that drive our outer motivation is for example salary, fame and appreciation from other. The extrinsic motivation works in a short term perspective but in the long run feedback on the performance is needed for keeping up the motivation.

Here is an example that describes the difference between the extrinsic and the intrinsic motivation:

A boy who was playing tennis on an elite level did suddenly ask himself what the actual reason for playing tennis is? He realized that a change in his parents support had emerged, they did not push him anymore as they had used to do before. A part of the explanation can be that he was driven by extrinsic motivation that derived from encouragement from his parents and the will to make them satisfied with him. When the support from the parents decreased he was no longer as motivated to play tennis as he once was.

Vad är motivation? / What is motivation?

Motivation är den drivkraft som ligger bakom våra handlingar och vårt beteende. Motivationen utlöser, styr och upprätthåller våra beteenden. Motivation är central för vårt lärande, vår prestation och vår utveckling.

Motivation är svaret på varför vi handlar på ett visst sätt. För att utveckla ett motiv för att agera filtrerar hjärnan genom våra tankar, känslor och tidigare erfarenheter. Därefter väljer den ut om vi har en tillräckligt stark anledning att agera eller inte. Valet att agera kan ske medvetet eller omedvetet.

I dagens samhälle är vi inriktade på att prestera och ofta på att göra andra nöjda, då kan vi glömma bort oss själva och vad vi verkligen vill. Genom att utforska sin motivation kan man finna vad som motiverar en själv.

____________________________________________________________

Motivation is the force that drive and control our behaviuor and lies behind our actions. Motivation trigger, direct and maintains all of our behaviours. It is central for our learning, our performance and our development.

Motivation is the answer to why we act in a certain way. When we develop a motive to do something, our brain filters through our previuos feelings, thoughts and experiences. After that the brain decides if we have a reason strong enough to act or not. The choise to act or not can be subconsious or consious.

I today´s society performance is of great importance and we often focus on pleasing other people, therefore it is easy to forget ourselves and what we really would like to do. Exploring our motivation can be one way of finding what truly motivates us.